top of page

Studies

 • HIGHER EDUCATION

  • Administration and Finance

  • Dental Hygienist and Thecnician

 • VOCATIONAL EDUCATION and TRAINING

  • Motor Vehicles Electro mechanics

  • Expert in a Nursery Care

  • Assistance and Care for dependent persons

  • Administrative Management

  • Networks and Microcomputer Systems Technician​

Oferta d'estudis

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR​

  • ​Administració i Finances

  • Higiene bucodental

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  • Electromecànica de Vehicles

  • Cures d'auxiliar d'infermeria

  • Atenció a les persones en situació de dependència

  • Gestió administrativa

  • Sistemes microinformàtics i xarxes​

Administration and Finance
GENERAL COMPETENCE: 
Organizing and executing operations of management and administration in business, work, accounting, tax and financial statements processes of a public or private company, applying the current legislation and quality management protocols, managing information, ensuring customer and/or user satisfaction and acting according to the rules on labour risk prevention and environmental protection.
PROFESSIONAL MODULES:

PM1: Management of Legal and Business Documents

PM2: Human Resources and Corporate Social Responsibility

PM3: Office Automation and Information Processing

PM4: Integral Process of Commercial Activity

PM5: Communication and Customer Service

PM6: English

PM7: Human Resource Management

PM8: Financial Management

PM9: Accounting and Taxation

PM10: Logistics and Commercial Management

PM11: Business Simulation

PM12: Project on Administration and Finance

PM13: Professional Training and Guidance

PM 14: On the Job Training

 

                                                    OFFICIAL DURATION (HOURS)

LEARNING OUTCOMES (see link)

Dental Hygienist and Thecnician
GENERAL COMPETENCE: 
Promoting dental and oral health of people and the community, by means of the development of preventive and technical care activities that include examination, assessment, promotion and execution of dentistry techniques, in cooperation with the odontologist or stomatologist. As a member of the dental and oral health team, he/she will carry out his/her professional activity with quality, safety and resource optimization criteria.
PROFESSIONAL MODULES:

PM1: Reception and Logistics in a Dental Clinic

PM2: Study of the Oral Cavity

PM3: Examination of the Oral Cavity

PM4: Dental and Oral Intervention

PM5: Epidemiology in Oral Health

PM6: Education for Oral Health

PM7: Conservative Treatments, Periodontics, Surgery and Implants

PM8: Prosthesis and Orthodontics

PM9: First Aid

PM10: General Pathophysiology

PM11: Project on Dental and Oral Hygiene

PM12: Professional Training and Guidance

PM13: Business and Entrepreneurial Initiative

PM 14: On the Job Training

                                                    OFFICIAL DURATION (HOURS)

LEARNING OUTCOMES (see link)

CREDITS ECTS

6

6

12

11

12

7

6

7

7

6

8

5

5

22

TOTAL 

CREDITS

120

2000

CREDITS ECTS

7

12

9

12

6

7

8

8

3

12

5

5

4

22

TOTAL 

CREDITS

120

2000

Administració i finances
COMPETÈNCIA GENERAL: 
 
Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. 
MÒDULS PROFESSIONALS:

MP1: ​Gestió de la documentació jurídica i empresarial

MP2: Recursos humans i responsabilitat social corporativa

MP3: Ofimàtica i procés de la Informació

MP4: Procés integral de l’activitat comercial

MP5: Comunicació i atenció al client

MP6: Anglès

MP7: Gestió dels recursos humans

MP8: Gestió financera

MP9: Comptabilitat i fiscalitat

MP10: Gestió logística i comercial

MP11: Simulació empresarial

MP12: Projecte d’administració i finances

MP13: Formació i orientació laboral

MP14: Formació en centres de treball

DURADA OFICIAL DEL TÍTOL (HORES)
 

Higiene bucodental
COMPETÈNCIA GENERAL: 
Promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d'activitats preventives i assistencials que comprenen l'exploració, l'avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l'odontòleg o metge estomatòleg.
MÒDULS PROFESSIONALS:

PM1: Recepció i logística a la clínica dental

PM2: Estudi de la cavitat oral

PM3: Exploració de la cavitat oral

PM4: Intervenció bucodental

PM5: Epidemiologia en salut oral

PM6: Educació per a la salut oral

PM7: Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants

PM8: Pròtesi i ortodòncia

PM9: Primers auxilis

PM10: Fisiopatologia general

PM11: Projecte d'higiene bucodental

PM12: Formació i orientació laboral

PM13: Empresa i iniciativa emprenedora

PM 14: Formació en centres de treball

DURADA OFICIAL DEL TÍTOL (HORES)

Motor Vehicles Electro mechanics
GENERAL COMPETENCE: 
Performing maintenance, accessory fitting and transformation operations in the areas of mechanics, hydraulics, pneumatics and motor vehicles electricity, adhering to established procedures and times and complying with quality, safety and environmental protection specifications.
PROFESSIONAL MODULES:

PM1: Engines

PM2: Engine Auxiliary Systems

PM3: Fluids Circuits. Suspension and Steering

PM4: Transmission and Braking Systems

PM5: Charging and Starting Systems

PM6: Auxiliary Electric Circuits of the Vehicle

PM7: Safety and Comfort Systems

PM8: Elementary Mechanisation

PM9: Professional Training and Guidance

PM10: Business and Entrepreneurial Initiative

PM11: Technical English

PM12: Synthesis

PM13: On the Job training

                                                    OFFICIAL DURATION (HOURS)

 

LEARNING OUTCOMES (see link)

Electromecànica de vehicles
COMPETÈNCIA GENERAL: 
Realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions en els àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector de l'automoció, ajustant-se als procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
MÒDULS PROFESSIONALS:

MP1: Motors

MP2: Sistemes auxiliars de motors

MP3: Circuits de fluids, suspensió i direcció

MP4: Sistemes de transmissió i frenada

MP5: Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics

MP6: Circuïts elèctrics auxiliars del vehicle

MP7: Sistemes de seguretat i confortabilitat

MP8: Mecanitzat bàsic

MP9: Formació i orientació laboral

MP10: Empresa i iniciativa emprenedora

MP11: Anglès tècnic

MP12: Síntesi

MP13: Formació en centres de treball

DURADA OFICIAL DEL TÍTOL (HORES)

Expert in a Nursery Care
GENERAL COMPETENCE: 
Providing auxiliary care to patients/clients and taking action on the health and hygiene condition of the patient’s/client’s environment as a member of a nursery team at specialized healthcare and primary-care centres under the management of a nursery diplomaed specialist, or, when appropriate, as a member of a healthcare team led by a self-employed medical practitioner, under appropriate supervision.
PROFESSIONAL MODULES:

Credit 1: Administrative operation and health documentation (60 h)

Credit 2: Human being in front of disease (60 h)

Credit 3: Well-being of patient: hygiene needs, resting and movement (60 h)

Credit 4: Basic nursery techniques (240 h)

Credit 5: First aid (30 h)

Credit 6: Hygiene in hospital environtment and cleaning material (90 h)

Credit 7: Providing psychological support to pacients (60 h)

Credit 8: Promoting health (30 h)

Credit 9: Dental and stomatological support techniques

Credit 10: Relationships within a work team (60 h)

Credit 11: Professional Training and Guidance (60 h)

Credit 12: On the Job training (410 h)

Credit 13: Synthesis (60 h)

                                                    OFFICIAL DURATION (HOURS)

 

LEARNING UOTCOMES (see link)

CREDITS ECTS

TOTAL 

CREDITS

1400

Technician in Microcomputer Systems and Networks
GENERAL COMPETENCE: 
Installing, configuring and maintaining isolated or networked microcomputer systems, as well as local networks in small settings, guaranteeing their functionality and applying the quality protocols on safety and respect for the environment. 
PROFESSIONAL MODULES:

PM1: Assembly and Maintenance of Computers

PM2: Single-user Operating Systems

PM3: Office Automation Applications

PM4: Network Operating Systems

PM5: Local Networks

PM6: Computer Safety

PM7: Network Services

PM8: Web Applications

PM9: Professional Training and Guidance

PM10: Business and Entrepreneurial Initiative

PM11: Technical English

PM12: Synthesis

PM13: On the Job training

                                                    OFFICIAL DURATION (HOURS)

 

LEARNING OUTCOMES (see link)

CREDITS ECTS

TOTAL 

CREDITS

120

2000

Cures auxliars d'infermeria
COMPETÈNCIA GENERAL: 
Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a: membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la supervisió del diplomat d'infermeria o, en el seu cas, com a membre d'un equip de salut en l'assistència sanitària derivada de la pràctica.
MÒDULS PROFESSIONALS:

Crèdit 1: Operacions administratives i documentació sanitària (60 h)
Crèdit 2: L'ésser humà davant la malaltia (60 h)
Crèdit 3: Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment (60 h)
Cr 4: Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (240 h)
Crèdit 5: Primers auxilis (30 h)
Crèdit 6: Higiene del medi hospitalari i neteja de material (90 h)
Crèdit 7: Recolzament psicològic al pacient/client (60 h)
Crèdit 8: Educació per a la salut (30 h)
Crèdit 9: Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica (90 h)
Crèdit 10: Relacions en l'equip de treball (60 h)
Crèdit 11 : Formació i orientació laboral (60 h)
Crèdit 12: Formació en centres de treball (410 h)

Crèdit 13: Síntesi (60 h)

DURADA OFICIAL DEL TÍTOL (HORES)

RESULTATS D'APRENENTATGE (enllaç)

CREDITS ECTS

TOTAL 

CREDITS

120

2000

bottom of page